Huiswerkbegeleiding op het ZSC

 

Binnen het ZSC wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden. Deze begeleiding is bestemd voor brugklassers t/m examenkandidaten.


Doel, werkwijze en reglement huiswerkbegeleiding

 

 

Doel

 

Het doel van de begeleiding is om leerlingen, op tijdelijke basis, door de geboden structuur en begeleiding de gewenste huiswerkattitude te laten ontwikkelen zodat zij in staat zijn op hun eigen niveau te werken en te leren. Ook kan het een doel zijn het leer- en werkproces doorgang te laten vinden daar waar het redelijkerwijs thuis niet of onvoldoende mogelijk is. De begeleiding is nadrukkelijk niet bedoeld om leerlingen kunstmatig op een te hoog niveau te laten functioneren. Vandaar ook het tijdelijke karakter ervan.

 

Werkwijze

 

De begeleiding is geen volwaardige bijles, maar er wordt structuur en ruimte aangeboden waarin leerlingen zo veel als mogelijk zelfstandig hun huiswerk moeten maken. Dit onder toezicht en met begeleiding. De huiswerkbegeleiding is niet vakinhoudelijk, maar is er primair op gericht dat de leerling leert te structuren en zich te concentreren.

 

Reglement

 

De geldende regels, inclusief de maatregelen en sancties bij het overtreden of negeren daarvan, voor een reguliere les zijn ook voluit van toepassing tijdens de begeleiding.


Voor brugklassers start de begeleiding omstreeks 1 oktober en gaat door tot juli.
Voor leerlingen vanaf de tweede klas start de begeleiding in principe vanaf het begin van het schooljaar en gaat door tot juli.
De tijden zijn van maandag t/m donderdag het 7e en 8e lesuur.


Het besluit om een leerling te plaatsen in de begeleiding wordt genomen door de mentor van de leerling in kwestie, in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en met de coördinator, teamleider of sectordirecteur van de betreffende afdeling. Docenten en ouders kunnen leerlingen voor plaatsing voordragen bij de mentor.


Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst:
- na besluit van de docentenvergadering of;
- als ze op de actuele cijferlijst van Magister minimaal 2 tekorten staan voor de A-vakken of;
- als er tijdelijk een situatie is ontstaan waardoor thuis huiswerk maken niet, nauwelijks of slechts heel ongestructureerd mogelijk is.


Plaatsing en aanwezigheid in de begeleiding is niet vrijblijvend, maar verplichtend van karakter!
Plaatsing in de begeleiding is tijdelijk: minimaal 2 en maximaal 4 uur per week voor een periode van ongeveer 8 opeenvolgende lesweken.
Dit komt neer op ongeveer 16 tot 34 huiswerkbegeleidingsmomenten; een en ander in overleg tussen school, ouders en leerling.


De huiswerkbegeleider informeert regelmatig de mentor en/of de ouder(s)/verzorger(s) over de
voortgang van de betreffende leerling. Tijdens de laatste week van de periode vindt er een
evaluatie plaats. Deze evaluatie vindt plaats tussen mentor, leerling en betrokken docent(en).
Ouder(s)/verzorger(s) worden mondeling of schriftelijk van de bevindingen van de evaluatie op de hoogte gesteld.

 

Tarief

 

Als school bieden we de huiswerkbegeleiding extra aan naast het reguliere lesprogramma. Aangezien
onderwijsinstellingen niet voor deze extra activiteit worden bekostigd, vragen wij een vergoeding van
€ 5 per lesuur. Deze vergoeding wordt separaat in rekening gebracht bij de ouders.