Identiteit

 

De identiteit van de school

 

Het Zeldenrust- Steelantcollege is een samenwerkingsschool van rooms-katholieken en protestanten en verzorgt christelijk onderwijs voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. In de samenwerkingsschool bestaan de beide christelijke stromingen in verbondenheid naast elkaar, waarbij de te onderkennen verschillen tussen beide stromingen inspirerend werken.

 

Het Zeldenrust- Steelantcollege is een zelfstandige, onafhankelijke en open christelijke school die haar wortels vindt in de rooms- katholieke en protestants christelijke tradities. De school kenmerkt zich door een open cultuur, waarin iedere leerling welkom is en telt, waarin men naar elkaar omziet en bereid is voor de zwakkere leerling extra voorzieningen te treffen. De school werkt vanuit een positief mensbeeld en beschouwt ieder mens als een uniek en zich ontwikkelend wezen. Richtsnoer voor handelen is de Bijbel. De school ziet het tot haar taak leerlingen in aanraking te brengen met de Bijbel.Christelijk onderwijs wil dienstbaar zijn aan de leerling, aan de ouders en aan de samenleving. Het eigene van het christelijk onderwijs wordt vooral bepaald door de inspiratie die mensen putten voor hun dagelijks werk uit de Bijbel.

 

De school rekent het tot haar maatschappelijke opdracht leerlingen zich te laten ontwikkelen, te laten groeien en ontplooien tot waardevolle mensen in de samenleving. Werken met leerlingen aan hun groei, vorming en ontplooiing is op expliciete wijze uitdrukking geven aan naastenliefde. In dit proces is de stimulans van betrokken en deskundige medewerkers essentieel.

 

De school wil haar identiteit tot uitdrukking brengen door een aantal identiteit-specifieke activiteiten: dagopeningen met een reflectief karakter, vieringen die aansluiten bij de christelijke jaarkalender, inzet voor anderen door goede doelen te steunen, een respectvolle omgang met elkaar,bezinningsbijeenkomsten, catechese cursussen en kloosterweekeinden. Ook vindt jaarlijks een lezing plaats over christelijke thema’s en heeft het vak godsdienst en levensbeschouwelijke vorming een erkende plaats in het rooster. Bij alle beleidsontwikkelingen is steeds de christelijke identiteit mede uitgangspunt. De school streeft naar het hoogst denkbare kwalitatieve onderwijs. De school vraagt van haar personeelsleden instemming met de christelijke grondslag en verwacht dat zij bereid zijn hieraan invulling te geven in hun dagelijkse praktijk.

 

Identiteitscommissie

 

De identiteitscommissie bestaat uit schoolleiding en docenten. De commissie komt ongeveer vier keer per schooljaar bij elkaar om de grote lijnen van het identiteitsbeleid te bespreken en uit te zetten. Taken van de identiteitscommissie zijn:

 

- Het breder dragen van de identiteit dan alleen de schoolleiding of de sectiegodsdienst;

- Het bespreken en uitdragen van de identiteit;

- Het nemen van initiatieven of sturing van het bestaande beleid.

 

 

Godsdienstonderwijs op het ZSC

 

Onze keuze voor het vak Godsdienst is gegeven vanuit onze identiteit maar ook omdat wij verlangen dat de docent lesgeeft vanuit zijn/haar christelijke identiteit en traditie. We zijn een samenwerkingsschool, dus elke docent -en zeker de docent Godsdienst- kan zijn persoonlijke overtuiging en christelijke traditie binnenbrengen in het onderwijs. Waar dit voor andere vakken niet zo vanzelfsprekend is, is dit voor het vak Godsdienst een conditio sine qua non. We willen leerlingen op religieus vlak ervaringen en belevingen en kennis meegeven en hen het vak Godsdienst aanbieden vanuit onze doorleefde geloofsovertuiging. Wij streven dus naar evenwicht binnen de sectie Godsdienst tussen protestanten en rooms katholieken. De christelijke tradities vormen ons uitgangspunt en zijn het belangrijkste onderwerp van onze lessen. De docent is een persoonlijke getuige van deze christelijke traditie. Deze vormt dan ook de inhoudelijke basis van het vak. We doceren over de Bijbel en praten over de betekenis van de Bijbel in het dagelijks leven. Het is essentieel dat jongeren kennis hebben van hun eigen traditie of van de traditie waar ze deel van uitmaken, onder meer doordat ze op onze school zitten. We stellen dat jongeren alleen maar een positie kunnen innemen en een eigen levensbeschouwelijke of religieuze groei kunnen doormaken indien zij hun eigen religieuze achtergrond of de achtergrond die hen beïnvloed, kennen.

 

Dagopeningen

 

We vragen aan alle docenten om het eerste uur te beginnen met een bezinnend moment. Hierbij bieden wij het boekje Oase aan. Hierin staan per dag teksten ter overweging rond een weekthema. Een deel van de teksten zijn bijbels geïnspireerd.

 

Vieringen

 

Als school zijn wij een gemeenschap en op belangrijke momenten komt die gemeenschap samen. Leerlingen en docenten komen samen om te vieren, dit kan in de aula of in een kerk zijn. Waarom vieren? Dan staan we stil bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van leerlingen en docenten. Zo hebben wij een startviering: het begin van het schooljaar. opnieuw beginnen: een lastige klus? Een Kerstviering: Wat hebben kerstbomen met de geboorte van Jezus te maken? Is Jezus echt in een kerststal geboren? Wie was de Vader van Jezus? Jozef of God? Paasviering: Is Jezus echt verrezen? Kunnen wij ook verrijzen? Waarom is Jezus pas na 3 dagen verrezen? Wat betekent het lijden, sterven en opstaan van Christus voor ons vandaag? Vieren is terugblikken naar het verleden en het beleven in het heden om vooruit te blikken naar de toekomst.

 

Goede doel

 

Tijdens de vastenperiode of lijdenstijd, worden leerlingen opgeroepen om geld in te zamelen voor een goed doel. De manier van inzamelen wordt van jaar tot jaar bekeken. De werkgroep bestaat uit de sectie godsdienst en de begeleiders en leerlingen van de inleefreis. Sinds vorig jaar doen we dit voor een project van een oud leerling Corina Bakker die werkzaam is voor YWAM in Letland. Ook bezoekt een aantal leerlingen dit project onder begeleiding van docenten. Tijdens deze reis leren de leerlingen en docenten het project kennen en doen mee met de activiteiten.

 

Rouwbegeleiding

 

Als school hebben wij de taak om leerlingen te begeleiden. Het is ook onze taak om leerlingen met rouw bij te staan. In een aantal bijeenkomsten komen leerlingen lotgenoten bij elkaar om te spreken over hun verdriet. Het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens kunnen leerlingen helpen hun verdriet te aanvaarden en te verwerken.